Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Tỷ suất sinh lợi trên Vốn chủ sở hữu, ROE (Return on equity)

Tỷ suất sinh lợi trên Vốn chủ sở hữu, ROE (Return on equity)

Công thức tính: Tỷ suất sinh lợi trên Vốn chủ sở hữu (ROE) =  Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ / Vốn chủ sở hữu

Tỷ suất sinh lợi trên Vốn chủ sở hữu (ROE) được tính bằng cách lấy Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ chia cho Vốn chủ sở hữu.

Thường người ta tính tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu bình quân trong kỳ để phản ánh chính xác hơn quá trình thay đổi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp (ROEA, Return on average equity).

Đây là chỉ tiêu mà nhiều nhà đầu tư quan tâm vì nó cho thấy khả năng tạo lợi nhuận của 1 đồng vốn bỏ ra để đầu tư vào công ty.

Tỷ lệ ROE càng cao chứng tỏ công ty sử dụng càng hiệu quả đồng vốn của cổ đông.

Tuy nhiên, cũng cần chú ý là có công ty dùng nhiều vốn vay (đòn bẩy) và do đó rủi ro về khả năng thanh toán sẽ tăng cao.

Investar