Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên (Gross margin)

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên (Gross margin)

Công thức tính: Tỷ suất lợi nhuận gộp biên = Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên (%) được tính bằng cách lấy Lợi nhuận gộp chia cho Doanh thu thuần.

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên (Gross margin) cho biết mức độ hiệu quả khi sử dụng các yếu tố đầu vào (vật tư, lao động) trong quy trình sản xuất của doanh nghiệp.

Có thể đánh giá mức độ hiệu quả này bằng cách so sánh với tỷ số của các công ty cùng ngành. Nếu tỷ số của các công ty đối thủ cao hơn, thì công ty đang phân tích rất khó cạnh tranh được với công ty cùng ngành.

Investar