Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Tỷ lệ Nợ xấu/Tổng dư nợ (Non-performing loan ratio, NPL)

Tỷ lệ Nợ xấu/Tổng dư nợ (Non-performing loan ratio, NPL)

Công thức tính: Tỷ lệ nợ xấu = Tổng Nợ xấu/Tổng dư nợ

Theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của Ngân hàng Nhà nước, các khoản dư nợ tín dụng khách hàng của ngân hàng được phân loại từ Nhóm 1 đến Nhóm 5, tương ứng với các loại Nợ đủ tiêu chuẩn (Nhóm 1), Nợ cần chú ý (2), Nợ dưới tiêu chuẩn (3), Nợ nghi ngờ (4) và Nợ có khả năng mất vốn (5). Các khoản nợ phân loại từ Nhóm 3-5 được xem là nợ xấu.

Tỷ lệ nợ xấu cho biết chất lượng và rủi ro của danh mục cho vay của ngân hàng, bao nhiêu đồng đang bị phân loại vào nợ xấu trên 100 đồng cho vay.

Tỷ lệ này cao so với trung bình ngành và có xu hướng tăng lên có thể là dấu hiệu cho thấy ngân hàng đang gặp khó khăn trong việc quản lý chất lượng các khoản cho vay.

Ngược lại, tỷ lệ này thấp so với các năm trước cho thấy chất lượng các khoản tín dụng được cải thiện. Hoặc cũng có thể ngân hàng có chính sách xóa các khoản nợ xấu hay thay đổi các phân loại nợ.

Cách phân loại theo quy định tại Quyết định 493 khác biệt với các hướng dẫn của IFRS và thường được cho là không thể hiện đầy đủ rủi ro nợ xấu của các ngân hàng Việt Nam.

Investar