Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Tỷ lệ Nợ/EBITDA (Debt/EBITDA ratio)

Tỷ lệ Nợ/EBITDA (Debt/EBITDA ratio)

Đây là một tỷ lệ dùng để đo lường mức độ sử dụng đòn bẩy của doanh nghiệp, cho thấy mối tương quan giữa nợ vay của doanh nghiệp so với EBITDA, tức khả năng tạo lợi nhuận chưa trừ đi thuế, lãi vay và khấu hao.

Tương tự như việc phân tích các chỉ số tài chính khác, để đánh giá đúng, người sử dụng nên so sánh tỷ lệ này giữa các doanh nghiệp phù hợp trong cùng ngành.

Không có con số tuyệt đối cho thấy tỷ lệ Nợ/EBITDA bao nhiêu là tốt. Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại thường đưa ra con số nhất định yêu cầu doanh nghiệp đi vay phải giới hạn, ví dụ tỷ lệ Nợ/EBITDA < 3, như là một ràng buộc trong hợp đồng vay vốn (loan covenant).

Investar