Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

PMI, Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng

PMI, Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng

Chỉ số PMI Việt Nam được HSBC và Markit Economics Limited xây dựng, dựa trên dữ liệu thu thập hàng tháng từ 400 nhà quản trị mua hàng ở các doanh nghiệp sản xuất tham gia trả lời các bảng câu hỏi khảo sát.

Nhóm khảo sát được phân theo khu vực địa lý và theo Tiêu chuẩn Phân Ngành (SIC), dựa trên sự đóng góp của ngành vào GDP của Việt Nam.

Các câu trả lời khảo sát phản ánh sự thay đổi, nếu có, trong tháng hiện tại so với tháng trước dựa trên dữ liệu thu thập vào giữa tháng.

Đối với mỗi thông số chỉ thị, bản báo cáo cho biết tỷ lệ người trả lời cho mỗi câu hỏi khảo sát, mức chênh lệch thực giữa số lượng câu trả lời cao hơn/tốt hơn và các câu trả lời thấp hơn/xấu hơn, và chỉ số ‘khuynh hướng’.

Chỉ số này là tổng của các câu trả lời tích cực cộng với một nửa câu trả lời ‘giữ nguyên’.

PMI là một chỉ số tổng hợp dựa vào năm trong số các chỉ số riêng biệt với những trọng số sau: Đơn đặt hàng mới – 0,3, Sản lượng – 0,25, Việc làm – 0,2, Thời gian giao hàng của nhà cung cấp – 0,15, Tồn kho các mặt hàng đã mua – 0,1 cùng với chỉ số Thời gian giao hàng được đảo ngược để chỉ số biến động theo hướng có thể so sánh.

Một chỉ số đạt mức 50 điểm cho biết mức tăng tổng thể của chỉ số đó, dưới 50 điểm là một mức giảm tổng thể.

PMI Việt Nam được công bố lần đầu tiên vào ngày 08/05/2012, cho kỳ khảo sát tháng 04/2012.

Investar