Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Phương trình kế toán cơ bản (Fundamental accounting equation)

Phương trình kế toán cơ bản (Fundamental accounting equation)

Phương trình kế toán cơ bản (Fundamental accounting equation) là nền tảng của các báo cáo tài chính, là sợi dây xâu chuỗi và liên kết hệ thống các báo cáo tài chính với nhau.

Phương trình kế toán là một phương trình phản ánh đối tượng của kế toán là tài sản với tính hai mặt độc lập nhau nhưng luôn cân bằng về tổng, đồng thời quyết định phương pháp ghi chép tính toán của kế toán trong doanh nghiệp.

Có nhiều phương trình kế toán (còn gọi là cân đối kế toán), nhưng chỉ có một trong số đó được gọi là phương trình kế toán cơ bản (fundamental accounting equation), đó là phương trình:

Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn

Phương trình trên là nguồn gốc của các phương trình kế toán khác, hay có thể diễn đạt một cách hình tượng hơn là phương trình mẹ đẻ ra các phương trình con.

Investar