Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Phải thu khách hàng (Accounts receivable)

Phải thu khách hàng (Accounts receivable)

Phải thu khách hàng (Accounts receivable) là chỉ tiêu phản ánh các khoản nợ phải thu của khách hàng với doanh nghiệp về bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bất động sản, tài sản cố định…

Khoản phải thu từ khách hàng là số tiền mà khách hàng hiện tại vẫn còn nợ và chiếm dụng của doanh nghiệp. Chỉ đến khi khách hàng thanh toán bằng tiền cho khoản phải thu này thì coi như lượng vốn bị khách hàng chiếm dụng mới không còn nữa.

Để đánh giá hiệu quả quản lý của doanh nghiệp, cần so sánh hệ số ngày thu tiền bình quân với số ngày thanh toán cho các khoản công nợ phải thu mà doanh nghiệp đã quy định trong chính sách tín dụng.

Investar