Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Nợ dài hạn đến hạn trả (Current portion of long-term liabilities)

Nợ dài hạn đến hạn trả (Current portion of long-term liabilities)

Nợ dài hạn đến hạn trả (Current portion of long-term liabilities) là các khoản nợ dài hạn đã đến hạn phải trả cho chủ nợ trong niên độ kế toán hiện hành.

Các khoản nợ của doanh nghiệp được trình bày trên bảng cân đối kế toán dưới hai loại Nợ ngắn hạn và Nợ dài hạn. Khi một phần nợ dài hạn trở thành khoản nợ đến hạn phải trả trong kỳ kế toán thì sẽ được chuyển về mục Nợ dài hạn đến hạn trả thuộc nợ ngắn hạn.

Mục đích của việc phải tách rời khoản mục này là giúp có thể đánh giá được yêu cầu dòng tiền cho việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Nhà đầu tư có thể gộp phần nợ dài hạn đến hạn trả vào nợ ngắn hạn để tính toán và đánh giá khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp.

Investar