Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Nguyên tắc giá gốc (Historical cost principle)

Nguyên tắc giá gốc (Historical cost principle)

Theo nguyên tắc Giá gốc (Historical cost principle hay Cost principle), tài sản nói chung, đặc biệt là tài sản dài hạn (Long-term asset), được ghi nhận theo giá mua gốc ban đầu, hay còn gọi là nguyên giá.

Nguyên tắc này không quan tâm đến giá trị thanh lý (Liquidation value) hoặc giá trị thị trường (Market value) của tài sản.

Nguyên tắc giá gốc được phân tích dựa trên bảng cân đối kế toán, vì bảng cân đối kế toán cung cấp thông tin giá trị của các nguồn lực do doanh nghiệp mua hoặc phát triển.

Chế độ kế toán các nước thường yêu cầu tài sản được báo cáo trong bảng cân đối kế toán dựa trên giá trị nguyên giá. Nguyên giá chứ không phải là giá trị hợp lý, giá trị thay thế, hoặc giá trị sử dụng được sử dụng để ghi lại các tài sản bởi vì có thể được kiểm tra dễ dàng hơn.

Bằng cách yêu cầu các giao dịch được ghi nhận với nguyên giá, kế toán có thể hạn chế khả năng phóng đại giá trị tài sản.

Tuy nhiên, nguyên tắc giá gốc cũng có hạn chế trong việc cung cấp các thông tin cho các bên liên quan biết về tiềm năng của tài sản doanh nghiệp (có thể cao hơn/thấp hơn so với giá trị ghi nhận trên sổ sách kế toán.

Vì vậy, trong các giao dịch, các tài sản của doanh nghiệp thường được định giá lại cho hợp với giá trao đổi trên thị trường (marked to market).

Investar