Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT, Earnings before interest and tax)

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT, Earnings before interest and tax)

Như tên gọi của nó, lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT, Earnings before interest and tax) bao gồm tổng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (có thể bao gồm hoặc loại trừ Lợi nhuận khác, tùy mục đích phân tích), mà chưa tính đến chi phí lãi vay và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

EBIT được giới phân tích sử dụng rộng rãi vì nó đã loại bỏ được sự khác nhau về cấu trúc vốn (vốn vay và vốn chủ sở hữu) cũng như thuế suất giữa các công ty khác nhau.

Điều này giúp EBIT cho thấy rõ hơn về khả năng tạo lợi nhuận của công ty, và giúp nhà đầu tư dễ dàng so sánh hiệu quả hoạt động giữa các công ty với nhau.

Một khái niệm liên quan đến EBIT là EBITDA, tức lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (Earnings before interest, tax, depreciation and amortization, EBITDA).

Investar