Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Khoản phải thu (Receivable)

Khoản phải thu (Receivable)

Khoản phải thu (Receivable) là một loại tài sản tính dựa trên tất cả các khoản nợ, các giao dịch chưa thanh toán hoặc bất cứ nghĩa vụ tiền tệ nào mà các con nợ hay khách hàng chưa thanh toán cho công ty.

Các khoản phải thu được ghi nhận như là tài sản vì chúng phản ánh các khoản tiền sẽ được thanh toán trong tương lai.

Các khoản phải thu được phản ánh trên bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả các khoản nợ chưa đòi được, tính cả các khoản nợ chưa đến hạn thanh toán.

Nếu các khoản nợ này được trả trong thời hạn dưới 1 năm (hoặc trong một chu kỳ hoạt động kinh doanh) thì được phân loại là tài sản ngắn hạn. Nếu hơn 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh thì được phân loại là tài sản dài hạn.

Tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng các khoản phải thu là khả năng thu hồi và giá trị thu hồi của các khoản phải thu này, và qua đó trích lập dự phòng nợ khó đòi phục vụ mục đích kế toán.

Investar