Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Khấu hao (Depreciation)

Khấu hao (Depreciation)

Khấu hao (Depreciation/Amortization) là khoản chi phí phi tiền mặt làm giảm đáng kể giá trị tài sản ghi trong bảng cân đối kế toán qua thời gian ước tính sử dụng tài sản đó.

Đây được coi là giá trị tiền tệ và được tính vào giá thành sản phẩm một lượng giá trị tương đương với giá trị hao mòn của tài sản cố định, nhằm tạo ra nguồn vốn để sửa chữa hoặc mua sắm tài sản cố định mới.

Để thực hiện khấu hao TSCĐ, người ta thường áp dụng một số phương pháp chủ yếu gồm: khấu hao đường thẳng (khấu hao tuyến tính cố định), khấu hao nhanh và khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.

Trong tiếng Anh, depreciation dùng để biểu thị khấu hao đối với tài sản hữu hình (tangible asset) và amortization được dùng đối với tài sản vô hình (intangible asset).

Investar