Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ Lưu chuyển tiền thuần (Short-term debt coverage ratio from cashflow)

Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ Lưu chuyển tiền thuần (Short-term debt coverage ratio from cashflow)

Công thức tính: Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ Lưu chuyển tiền thuần (Short-term debt coverage ratio from cashflow) = Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ/Nợ ngắn hạn

Nhược điểm của Tỷ số thanh toán ngắn hạn và Tỷ số thanh toán nhanh là chỉ mang tính chất thời điểm.

Trong nhiều trường hợp, các tỷ số này không phản ánh đúng tình hình thực tế của doanh nghiệp. Hai nguyên nhân chính có thể là do nhà quản lý chủ động muốn có số liệu kế toán đẹp và do tính thời vụ của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hệ số khả năng chi trả từ dòng tiền khắc phục nhược điểm nêu trên khi dựa vào số liệu của một kỳ kinh doanh để tính toán.

Investar