Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

ICOR, Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (Incremental Capital – Output Ratio)

ICOR, Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (Incremental Capital – Output Ratio)

Mục đích, ý nghĩa : Hệ số ICOR là một trong những chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn đầu tư để tăng trưởng kinh tế. Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư là một trong những cơ sở để rà soát và sửa đổi mục tiêu đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả về chất lượng sử dụng vốn đầu tư.

Khái niệm, nội dung : Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (Hệ số ICOR) là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh cần bao nhiêu đồng vốn đầu tư thực hiện tăng thêm để tăng thêm 1 đồng tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Hệ số ICOR thay đổi tuỳ theo thực trạng kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ khác nhau, phụ thuộc vào cơ cấu đầu tư và hiệu quả sử dụng đồng vốn. Hệ số ICOR thấp chứng tỏ đầu tư có hiệu quả cao và ngược lại.

Phương pháp tính: Hệ số ICOR được tính theo công thức: ICOR =  V1 / (G1 – G0)

Trong đó:

ICOR: Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư;

V1: Tổng vốn đầu tư của năm nghiên cứu;

G1: Tổng sản phẩm trong nước của năm nghiên cứu;

G0: Tổng sản phẩm trong nước của năm trước năm nghiên cứu.

Các chỉ tiêu về vốn đầu tư và tổng sản phẩm trong nước để tính hệ số ICOR phải được tính theo cùng một loại giá: giá thực tế hoặc giá so sánh. Khi tính theo giá thực tế phải tính theo giá thực tế của cùng một năm, cụ thể phải chuyển GDP của năm trước năm nghiên cứu (G0) về giá thực tế của năm nghiên cứu (giá thực tế dùng để tính G1).

Phân tổ chủ yếu : Ngành kinh tế; Loại hình kinh tế

Investar