Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Hoạt động liên tục (Going concern)

Hoạt động liên tục (Going concern)

Báo cáo tài chính (BCTC) phải được lập trên cơ sở giả định là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần, nghĩa là doanh nghiệp không có ý định cũng như không buộc phải ngừng hoạt động hoặc thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình (VAS 01 – Chuẩn mực chung và VAS 21 – Trình bày báo cáo tài chính).

Khi đánh giá nếu Giám đốc (hoặc người đứng đầu) doanh nghiệp biết được có những điều không chắc chắn liên quan tới các sự kiện hoặc các điều kiện có thể gây ra sự nghi ngờ lớn về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp thì những điều không chắc chắn đó cần phải nêu rõ.

Nếu BCTC không được lập trên cơ sở hoạt động liên tục thì sự kiện này cần được nêu rõ, cùng với cơ sở dùng để lập BCTC và lý do khiến doanh nghiệp không được coi là hoạt động liên tục.

Đánh giá về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, Giám đốc (hoặc người đứng đầu) doanh nghiệp cần phải xem xét đến mọi thông tin có thể dự đoán được tối thiểu trong vòng 1 tháng kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán.

Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 570 (VSA 570) – Hoạt động liên tục đề cập cụ thể hơn: Một đơn vị được coi là hoạt động liên tục trong tương lai gần có thể dự đoán được (ít nhất là 1 năm kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán) khi không có ý định hoặc yêu cầu phải giải thể, ngừng hoạt động hoặc thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động, tìm kiếm sự bảo hộ từ các chủ nợ theo pháp luật và các quy định hiện hành.

Investar