Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Hệ số dự báo phá sản Z Score (Altman Z Score)

Hệ số dự báo phá sản Z Score (Altman Z Score)

Z Score là hệ số dự đoán nguy cơ phá sản của doanh nghiệp trong vòng 2 năm tới được Edward I. Altman, Giáo sư Tài chính trường Đại học New York (Hoa Kỳ), công bố lần đầu vào tháng 9/1968.

Công thức tính hệ số Z Score cổ điển áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất như sau:

Z Score = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + 0,999*X5

Trong đó:

X1: Vốn lưu động (Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn)/Tổng tài sản

X2: Lợi nhuận chưa phân phối/Tổng tài sản

X3: Lợi nhuận trước lãi vay và thuế/Tổng tài sản

X4: Vốn hóa thị trường/Tổng nợ phải trả

X5: Doanh thu thuần/Tổng tài sản

Doanh nghiệp có Z <= 1,81 được xem có vấn đề nghiêm trọng về tài chính, có khả năng cao sẽ phá sản; trong khi Z > 2,99 được xem là có tình hình tài chính an toàn.

Giai đoạn sau này, Giáo sư Edward I. Altman còn phát triển các hệ số Z Score cho các doanh nghiệp phi sản xuất, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp thị trường mới nổi.

Investar