Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Hàng tồn kho (Inventory)

Hàng tồn kho (Inventory)

Hàng tồn kho (Inventory) là những tài sản được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường; đang trong quá trình sản xuất, kinh doanh dở dang; nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ.

Hàng tồn kho bao gồm:

(1) Hàng hóa mua về để bán: Hàng hóa tồn kho, hàng mua đang đi trên đường, hàng gửi đi bán, hàng hóa gửi đi gia công chế biến;

(2) Thành phẩm tồn kho và thành phẩm gửi đi bán;

(3) Sản phẩm dở dang: Sản phẩm chưa hoàn thành và sản phẩm hoàn thành chưa làm thủ tục nhập kho thành phẩm;

(4) Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho, gửi đi gia công chế biến và đã mua đang đi trên đường;

(5) Chi phí dịch vụ dở dang.

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Chúng ta có thể sử dụng một trong bốn phương pháp sau:

(1) Phương pháp thực tế đích danh.

(2) Phương pháp bình quân gia quyền.

(3) Phương pháp nhập trước – xuất trước (FIFO, First in First out).

(4) Phương pháp nhập sau – xuất trước (LIFO, Last in First out).

Để đánh giá tốc độ luân chuyển hàng tồn kho, chúng ta thường sử dụng hệ số vòng quay hàng tồn kho. Việc xem xét chỉ tiêu hàng tồn kho cần được đánh giá bên cạnh các chỉ tiêu khác như lợi nhuận, doanh thu, vòng quay của dòng tiền… cũng như điều kiện kinh tế vĩ mô, điều kiện thực tế của từng doanh nghiệp, so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành.

Investar