Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Giá vốn hàng bán (Cost of goods sold, COGS)

Giá vốn hàng bán (Cost of goods sold, COGS)

Giá vốn hàng bán (Cost of goods sold, COGS) là giá trị phản ánh lượng hàng hóa đã bán được của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian. Nó phản ánh mức tiêu thụ hàng hóa cũng như tham gia xác định lợi nhuận của doanh nghiệp đó trong một chu kỳ kinh doanh.

Giá vốn hàng bán bao gồm chi phí của tất cả các mặt hàng có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc sản xuất hoặc mua hàng hóa/ dịch vụ đã được bán.

Đối với trường hợp như hoạt động kinh doanh bất động sản thì giá vốn còn bao gồm: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nghiệp vụ cho thuê bất động sản đầu tư theo phương thức cho thuê hoạt động (phát sinh không lớn), chi phí nhượng bán, thanh lý bất động sản đầu tư…

Giá vốn hàng bán phải được ghi nhận trong cùng một thời kỳ với doanh thu liên quan. Do đó, doanh thu và chi phí liên quan luôn được ghi nhận phù hợp với nhau (theo Nguyên tắc phù hợp).

Investar