Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (Provision for diminution in value of short-term investments)

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (Provision for diminution in value of short-term investments)

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (Provision for diminution in value of short-term investments) là chỉ tiêu thuộc phần tài sản trên bảng cân đối kế toán và được trình bày dưới dạng số âm.

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn là phần giá trị dự tính bị giảm giá của các chứng khoán đầu tư ngắn hạn, nhằm ghi nhận các khoản lỗ có thể phát sinh nhưng chưa chắc chắn.

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn chỉ được ghi vào cuối niên độ kế toán khi lập báo cáo tài chính nếu có những bằng chứng tin cậy về sự giảm giá thường xuyên của các chứng khoán đầu tư ngắn hạn.

Việc lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn phải được tính cho từng loại chứng khoán ngắn hạn mà doanh nghiệp đang nắm giữ.

Investar