Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Dư nợ theo lĩnh vực kinh tế so với tổng dư nợ (Sectoral distribution of loans to total loans)

Dư nợ theo lĩnh vực kinh tế so với tổng dư nợ (Sectoral distribution of loans to total loans)

Dư nợ theo lĩnh vực kinh tế so với tổng dư nợ (Sectoral distribution of loans to total loans): Đây là chỉ số đánh giá chất lượng tài sản.

Chỉ số này cung cấp thông tin về sự phân bố của các khoản vay (bao gồm cả nợ xấu và khoản nợ trước khi khấu trừ các khoản dự phòng) đối với người cư trú và người không cư trú.

Thiếu sự đa dạng hóa trong danh mục cho vay sẽ là tín hiệu tồn tại sự bất ổn trong hệ thống tài chính.

Đây là một chỉ số trong Bộ chỉ số lành mạnh tài chính của IMF (Financial Soundness Indicators, FSIs).

Investar