Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Dư nợ theo khu vực địa lý so với tổng dư nợ (Geographical distribution of loans to total loans)

Dư nợ theo khu vực địa lý so với tổng dư nợ (Geographical distribution of loans to total loans)

Dư nợ theo khu vực địa lý so với tổng dư nợ (Geographical distribution of loans to total loans): Là một chỉ số về chất lượng tài sản, dùng để quản lý rủi ro tín dụng do các nguy cơ đặc thù theo khu vực, quốc gia.

Chỉ số này dùng để đánh giá tác động của các sự kiện bất lợi đối với hệ thống tài chính trong nước. Nó là thước đo về mức độ rủi ro của tổ chức nhận tiền gửi.

Đây là một chỉ số trong Bộ chỉ số lành mạnh tài chính của IMF (Financial Soundness Indicators, FSIs).

Investar