Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Dòng tiền tự do / Dòng tiền từ HĐKD (Free Cashflow / Operating Cashflow)

Dòng tiền tự do / Dòng tiền từ HĐKD (Free Cashflow / Operating Cashflow)

Công thức tính: Dòng tiền tự do/Dòng tiền từ HĐKD

Trong đó: Dòng tiền tự do = Dòng tiền từ HĐKD – Đầu tư TSCĐ trong kỳ

Chỉ số này cho thấy mối quan hệ giữa dòng tiền tự do và dòng tiền từ HĐKD.

Dòng tiền phục vụ đầu tư TSCĐ được xem là cần thiết để duy trì lợi thế cạnh tranh và hiệu quả hoạt động.

Vì vậy, dòng tiền tự do (có được sau khi trừ đi nguồn vốn đầu tư TSCĐ) càng lớn chứng tỏ tình hình tài chính của doanh nghiệp tích cực.

Investar