Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Đầu tư tài chính ngắn hạn (Short-term financial investment)

Đầu tư tài chính ngắn hạn (Short-term financial investment)

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (Short-term financial investment) là chỉ tiêu tài sản trên bảng cân đối kế toán, chỉ tiêu này phản ánh giá trị thực của các khoản đầu tư tài chính như đầu tư vào chứng khoán ngắn hạn, cho vay ngắn hạn, các khoản trích lập dự phòng đầu tư ngắn hạn và đầu tư ngắn hạn khác.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn này không bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn đã trình bày trong chỉ tiêu “Các khoản tương đương tiền”, tức là tiền gửi dưới 3 tháng.

Nếu nhìn nhận dưới góc độ khác thì đây là chỉ tiêu phản ánh các khoản đầu tư vào chứng khoán ngắn hạn nói chung như mua cổ phiếu, trái phiếu ngắn hạn, hay góp vốn bằng hiện vật có thể thu hồi trong một chu kỳ kinh doanh hoặc dưới một năm.

Investar