Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Cơ sở dồn tích (Accrual basis)

Cơ sở dồn tích (Accrual basis)

Cơ sở kế toán dồn tích (Accrual basis) là một trong các nguyên tắc cơ bản nhất chi phối các phương pháp kế toán cụ thể trong kế toán doanh nghiệp.

Theo đó, mọi giao dịch kinh tế liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu và chi phí được ghi nhận tại thời điểm phát sinh giao dịch, không quan tâm đến thời điểm thực tế thu hoặc chi tiền (VAS số 1 – Chuẩn mực chung).

Vì việc ghi nhận doanh thu và chi phí có ảnh hưởng quyết định đến báo cáo lợi nhuận của doanh nghiệp trong một kỳ, cơ sở kế toán dồn tích được xem là một nguyên tắc quan trọng trong việc xác định lợi nhuận của doanh nghiệp.

Lợi nhuận dựa trên cơ sở dồn tích là phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí, từ đó báo cáo tài chính của doanh nghiệp được lập trên cơ sở dồn tích sẽ phản ánh đầy đủ, trung thực các giao dịch kinh tế trong kỳ, thể hiện tình trạng tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp một cách đầy đủ, hợp lý.

Investar