Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (Direct material cost)

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (Direct material cost)

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (Direct material cost) là tổng các khoản tiền mà doanh nghiệp phải trả để có được các nguyên liệu sau này sẽ trở thành một phần của những sản phẩm doanh nghiệp sản xuất ra, hoặc liên quan trực tiếp tới các dịch vụ doanh nghiệp cung cấp.

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cũng được định nghĩa là giá trị thực tế của nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất ra thành phẩm hoặc cung cấp dịch vụ.

Giá trị thực tế của nguyên vật liệu được tính theo giá gốc hoặc giá trị thuần có thể thực hiện được.

Giá gốc (Original cost): Giá gốc là toàn bộ chi phí liên quan đến việc mua một tài sản. Giá gốc bao gồm các khoản như: chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho/tài sản ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá trị thuần có thể thực hiện được (Net realizable value): Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường trừ (-) chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Investar