Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Chi phí khác (Other expense)

Chi phí khác (Other expense)

Trong kế toán, Chi phí khác (Other expense) là chi phí phát sinh ngoài dự kiến trong kinh doanh, không được xếp vào chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, hoặc chi phí quản lý và chi phí chung.

Đó là những chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt, bất thường với các hoạt động kế toán trong doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động như:

– Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý và nhượng bán TSCĐ (nếu có);

– Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;

– Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế;

– Bị phạt thuế, truy nộp thuế;

– Các khoản chi phí khác.

Chênh lệch giữa Doanh thu khác và Chi phí khác hình thành nên Lợi nhuận (từ hoạt động) khác.

Investar