Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Chi phí (Cost/Expense)

Chi phí (Cost/Expense)

Chi phí (Cost/Expense) có thể được hiểu là giá trị của một nguồn lực bị tiêu dùng trong sản xuất kinh doanh của tổ chức để đạt được mục đích nào đó.

Bản chất của chi phí là phải mất đi để đổi lấy lại được kết quả. Kết quả có thể dưới dạng vật chất như sản phẩm, tiền, nhà xưởng, … hoặc không có dạng vật chất như kiến thức, dịch vụ được phục vụ…

Khi phân loại chi phí theo dạng thức của chi phí, kế toán quản trị chia tổng chi phí thành ba loại: (1) Biến phí (Chi phí khả biến), (2) Định phí (Chi phí cố định/bất biến) và (3) Chi phí hỗn hợp.

Việc nhận định và thấu hiểu từng loại chi phí và hành vi của chúng trong sản xuất kinh doanh là chìa khóa của việc đưa ra các quyết định đúng đắn trong quá trình tổ chức, điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh của các nhà quản lý.

Investar