Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Vốn tự nhiên (Natural capital)

Vốn tự nhiên (Natural capital)

Vốn tự nhiên (Natural capital) chỉ những nguồn tài nguyên hữu sinh, vô sinh cung cấp nguyên liệu phục vụ nền kinh tế hoặc cung cấp những dịch vụ duy trì các chu trình địa-hóa-sinh và sự sống.

Vốn tự nhiên là các nguồn cung tài nguyên hoặc các dịch vụ có nguồn gốc từ tự nhiên. Rừng, khoáng sản, nguồn lợi thủy sản và đất đai màu mỡ là một số ví dụ về nguồn vốn tự nhiên. Khả năng lọc không khí và làm sạch nước cũng là hai trong số nhiều dịch vụ sinh thái bắt nguồn từ tự nhiên.

Nguồn lợi tự nhiên là lợi suất hàng năm từ những nguồn tài nguyên tự nhiên như gỗ, quặng, thủy sản và thực vật tương ứng với các nguồn vốn đề cập ở trên. Điểm giới hạn bền vững bị vượt qua khi nguồn lợi tự nhiên bị sử dụng hết, khiến nguồn vốn tự nhiên bị giảm năng suất trong khi cần được duy trì để đảm bảo tiếp tục cung cấp lợi suất tự nhiên tương đương trong tương lai.

Investar