Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Quan hệ Nhà đầu tư (IR, Investor Relations)

Quan hệ Nhà đầu tư (IR, Investor Relations)

Quan hệ Nhà đầu tư (IR, Investor Relations), theo định nghĩa của Học viện Quan hệ Nhà đầu tư Hoa Kỳ – NIRI, là công tác quản trị chiến lược kết hợp tài chính, truyền thông, marketing và các yêu cầu tuân thủ của luật pháp, nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất trong hoạt động truyền thông hai chiều giữa doanh nghiệp và cộng đồng tài chính, các bên liên quan, để cuối cùng góp phần giúp doanh nghiệp đạt được mức định giá hợp lý.

Investar