Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Mark to Market, MTM

Mark to Market, MTM

Mark to Market là thuật ngữ kế toán dùng để chỉ hoạt động đánh giá lại và ghi nhận giá trị hợp lý của tài sản (asset) hay nghĩa vụ nợ phải trả (liability) dựa trên mức giá hiện tại trên thị trường.

Mục đích của việc này là nhằm phản ánh hợp lý nhất đối với giá trị của các tài sản, nghĩa vụ nợ phải trả, phục vụ cho nhu cầu quản trị, đầu tư hay người sử dụng báo cáo tài chính nói chung.

Trái ngược với phương pháp Mark to Market là phương pháp hạch toán theo giá gốc (Historical Cost).

Mark to Market còn được dùng phổ biến trong hoạt động ghi nhận lại giá trị danh mục đầu tư (chứng khoán, tiền tệ) dựa trên giá trị hiện tại của các chứng khoán hay tiền tệ trong danh mục.

Điều này sẽ giúp phục vụ hoạt động tính toán và đánh giá tài sản ròng (NAV) của danh mục hay có thể là yêu cầu bổ sung tiền ký quỹ trong trường hợp có giao dịch kỹ quỹ (margin trading).

Investar