Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Lưu ký chứng khoán

Lưu ký chứng khoán

Theo quy định, chứng khoán của công ty đại chúng (niêm yết và cả chưa niêm yết) phải được lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký (VSD, Vietnam Securities Depository) trước khi thực hiện giao dịch.

Với việc lưu ký tại trung tâm lưu ký, cổ phần của người sở hữu sẽ đươc ghi nhận bằng bút toán ghi sổ trong hệ thống dữ liệu tập trung của VSD, thay vì chỉ phản ánh trên cổ phiếu (tức giấy chứng nhận sở hữu cổ phần) mà nhà đầu tư nắm giữ và phải bảo quản để tránh thất lạc.

Đây là tiền đề để việc chuyển nhượng chứng khoán (đặc biệt là chứng khoán niêm yết) được thực hiện dễ dàng trên thị trường chứng khoán thứ cấp, với phương thức thanh toán bù trừ.

Nhà đầu tư có thể dễ dàng lưu ký chứng khoán của mình tại các thành viên lưu ký (các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại có dịch vụ lưu ký chứng khoán). Số chứng khoán sở hữu sẽ được phản ánh trên tài khoản và được quản lý tách bạch đến từng nhà đầu tư và thành viên lưu ký.

Nhà đầu tư phải trả phí lưu ký hàng năm, nhưng thường các công ty chứng khoán sẽ trả thay khách hàng với hy vọng có thể thu được phí từ giao dịch chứng khoán trên tài khoản mà nhà đầu tư đã mở tại công ty chứng khoán.

Investar