Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Lệnh tốt nhất khác bên (Opposite Side Best Order, OBO)

Lệnh tốt nhất khác bên (Opposite Side Best Order, OBO)

Lệnh tốt nhất khác bên (Opposite Side Best Order, OBO hay Counterparty Best Order) có các đặc điểm tương tự nhưng mức giá xác định sau khi vào hệ thống lại đối ngược so với Lệnh tốt nhất cùng bên (Same Side Best Order, SBO).

Giống như lệnh SBO, lệnh OBO là loại lệnh mua/bán chứng khoán mà người đặt lệnh chỉ ghi khối lượng, chứ không ghi mức giá mua bán cụ thể trong lệnh, tương tự như khi đặt lệnh thị trường MP. Nói cách khác đây là lệnh mua/bán chứng khoán không có giá xác định tại thời điểm nhập lệnh.

Thay vào đó, giá của lệnh mua bán sẽ được xác định sau khi lệnh đã vào sổ lệnh; cụ thể là lệnh này sẽ chuyển thành lệnh giới hạn (Limit Order, LO) và nhận mức giá là mức giá tốt nhất khác bên (bên đối ứng là bên bán nếu là lệnh mua và bên mua nếu là lệnh bán).

Trong trường hợp chưa có lệnh của bên đối ứng thì giá sẽ bằng giá tốt nhất cùng bên + (cộng) 1 đơn vị yết giá đối với lệnh mua, hoặc – (trừ) 1 đơn vị yết giá đối với lệnh bán. Trong trường hợp 2 bên đều không có lệnh, thì sẽ là giá khớp lệnh gần nhất.

Sau khi vào sổ lệnh và chuyển thành lệnh giới hạn, lệnh OBO sẽ có các thuộc tính như lệnh giới hạn (Limit Order, LO).

Ví dụ: Trên sổ lệnh của cổ phiếu ABC có lệnh mua tốt nhất (giá cao nhất) chưa khớp ở mức giá 15.000 đồng và lệnh bán tốt nhất (giá thấp nhất) ở mức giá 15.500 đồng.

Bạn đặt lệnh mua OBO. Khi vào sổ lệnh, lệnh của bạn sẽ chuyển thành lệnh mua giới hạn (LO) với mức giá là 15.500 đồng và khớp ngay tức thì với lệnh bán.

Investar