Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Lệnh Thị trường – Giới hạn (Market to Limit Order, MTL)

Lệnh Thị trường – Giới hạn (Market to Limit Order, MTL)

Lệnh Thị trường – Giới hạn (Market to Limit Order, MTL), như tên gọi của nó, bao gồm hai thuộc tính lệnh thị trường và lệnh giới hạn. Lệnh sẽ được thực hiện ngay khi vào sổ lệnh với giá tốt nhất hiện có theo nguyên tắc lệnh thị trường, và phần còn lại (chưa được thực hiện) sẽ được thực hiện theo nguyên tắc lệnh giới hạn.

Nói cách khác, đây là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khoán ở mức giá mua cao nhất. Khi vào sổ lệnh, lệnh sẽ được thực hiện ngay với mức giá tốt nhất hiện có trong sổ lệnh. Phần còn lại không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết của lệnh do khối lượng của bên đối ứng đã hết sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn.

Lệnh thị trường mua sẽ chuyển thành lệnh giới hạn mua cao hơn mức giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá, hoặc lệnh thị trường bán sẽ chuyển thành lệnh giới hạn bán thấp hơn mức giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá.

Lệnh Thị trường – Giới hạn chỉ được sử dụng trong phiên khớp lệnh liên tục. Lệnh chỉ được nhập khi có lệnh đối ứng. Trường hợp không có lệnh đối ứng, lệnh được nhập vào sẽ bị hủy.

Investar