Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Giao dịch thỏa thuận

Giao dịch thỏa thuận

Phương thức giao dịch thỏa thuận (Put through, PT) thường được bên mua và bên bán sử dụng khi muốn có các điều kiện khác với giao dịch khớp lệnh trên sàn, hoặc muốn mua cổ phiếu nhất định với số lượng lớn.

Theo phương thức này, các bên mua bán (hoặc công ty chứng khoán đại diện bên mua và bán thay mặt khách hàng) thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch. Sau đó, giao dịch sẽ được công ty chứng khoán thành viên bên mua và bán nhập vào hệ thống giao dịch để ghi nhận kết quả.

Bên mua và bên bán có thể tìm nhau thông qua việc đăng trên bảng quảng cáo giao dịch thỏa thuận.

HOSE quy định các giao dịch thỏa thuận đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ phải có khối lượng từ 20.000 đơn vị trở lên. Nói cách khác, các lệnh giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE chỉ được dưới mức 20.000 đơn vị.

HNX thì chỉ quy địnhkhối lượng giao dịch tối thiểu đối với giao dịch thỏa thuận là 5.000 cổ phiếu hoặc 1.000 trái phiếu (HNX cũng không quy định khối lượng tối đa cho giao dịch khớp lệnh như mức 20.000 đơn vị trên HOSE). Ngoài ra, trên HNX giao dịch lô lẻ (từ 1 đến 99 chứng khoán) cũng có thể thực hiện theo phương thức thỏa thuận.

Các sở giao dịch không cho phép thực hiện giao dịch thỏa thuận đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư trong ngày giao dịch đầu tiên; và vẫn phải tuân thủ quy định về biên độ dao động giá trong ngày – tuy nhiên, trên thực tế có thể điều này không hoàn toàn được tuân thủ.

Investar