Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Cổ phiếu

Cổ phiếu

Ở các công ty cổ phần, vốn góp được chia thành các phần bằng nhau và được gọi là cổ phần. Theo luật, giá trị mỗi cổ phần ở các công ty cổ phần của Việt Nam là 10,000 đồng. Người góp vốn vào các công ty cổ phần được gọi là cổ đông.

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn mình đã góp vào công ty cổ phần.

Loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích cổ đông đối với phần vốn góp trong công ty cổ phần chính là cổ phiếu. Như vậy, trên thực tế cổ phiếu chỉ là khái niệm chỉ bằng chứng xác nhận quyền sở hữu vốn cổ phần của cổ đông, và được sử dụng đi kèm với khái niệm cổ phần và cổ đông.

Với sự phát triển của thị trường, cổ phiếu hiện nay không chỉ tồn tại dưới hình thức là một tài liệu (giấy tờ) ghi số lượng cổ phần sở hữu mà chỉ đơn giản là bút toán ghi sổ trên hệ thống dữ liệu.

Cổ phiếu có thể thành hai dạng cổ phiếu (cổ phần) thường và cổ phiếu (cổ phần) ưu đãi. 

Nhà đầu tư mua cổ phiếu/cổ phần thường mong chờ được nhận cổ tức, tham gia vào việc điều hành, quản trị doanh nghiệp và được hưởng lợi từ biến động giá cổ phiếu (capital gain).

Investar