Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Cổ phần

Cổ phần

Ở các công ty cổ phần, vốn góp được chia thành các phần bằng nhau và được gọi là cổ phần. Theo luật, giá trị mỗi cổ phần ở các công ty cổ phần của Việt Nam là 10,000 đồng. Người góp vốn vào các công ty cổ phần được gọi là cổ đông.

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn mình đã góp vào công ty cổ phần.

Cổ phần có thể được chia thành các dạng sau:

Cổ phần thường (phổ thông, ordinary share): Cổ phần phổ thông là khái niệm để chỉ cổ phần phát hành theo hình thức thông thường với những quyền lợi phổ thông và không có ưu đãi/khác biệt nào. Công ty cổ phần bắt buộc phải có cổ phần phổ thông và người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. 

Cổ phần ưu đãi (preferred share): Khác với cổ phần phổ thông, với cổ phần ưu đãi cổ đông sẽ nhận được các loại như ưu đãi biểu quyết, ưu đãi cổ tức, ưu đãi hoàn lại hay ưu đãi khác do điều lệ công ty quy định. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi.

Ngoài ra, còn có khái niệm cổ phần sáng lập: Đây chính là cổ phần phổ thông do các cổ đông sáng lập nắm giữ và chịu sự ràng buộc của quy định pháp luật. Cổ đông sáng lập là cổ đông tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của công ty cổ phần.  

Theo Luật Doanh nghiệp, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán và phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.  

Trong vòng 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập được quyền chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lập khác. Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Lúc đó, người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty. Sau thời hạn ba năm, cổ đông sáng lập sẽ không bị hạn chế này.

Investar