Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Bản cáo bạch (Prospectus)

Bản cáo bạch (Prospectus)

Khi một doanh nghiệp/tổ chức muốn phát hành chứng khoán để huy động vốn (chứng khoán vốn hay chứng khoán nợ) hay niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch, họ phải tìm cách tiếp cận nhà đầu tư – tức là đối tượng có nguồn vốn để mua chứng khoán của doanh nghiệp.

Bản cáo bạch được xem là tài liệu bán hàng, nhằm cung cấp những thông tin cần thiết mà tổ chức phát hành chứng khoán muốn chuyển tải đến nhà đầu tư và thuyết phục nhà đầu tư trở thành cổ đông hay rót vốn vào doanh nghiệp.

Ở Việt Nam, bản cáo bạch được dùng trong các đợt phát hành chứng khoán ra công chúng; trong khi trong các đợt phát hành riêng lẻ, người ta sẽ sử dụng cụm từ bảng công bố thông tin.

Về mặt bản chất, hai tài liệu này được sử dụng với cùng một mục đích cung cấp thông tin, nhưng mức độ cung cấp thông tin trong bản cáo bạch thường chi tiết, chuyên sâu hơn và được thẩm định kỹ càng hơn. Lý do là việc chào bán ra công chúng sẽ ảnh hưởng đến lượng lớn nhà đầu tư hơn là phát hành riêng lẻ.

Bản cáo bạch là một phần trong hồ sơ phát hành chứng khoán và phải được cơ quan quản lý (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, SSC) thẩm định và phê duyệt. Cơ quan này có quyền yêu cầu tổ chức phát hành cung cấp thêm các thông tin, bổ sung tài liệu theo luật định trước khi chính thức cấp phép.

Bản cáo bạch được làm theo mẫu có sẵn do cơ quan quản lý cung cấp, và bao gồm các nội dung chủ yếu như:

(1) Thông tin tóm tắt về tổ chức phát hành, bao gồm mô hình tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh, tài sản, tình hình tài chính, Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và cơ cấu cổ đông (nếu có).

(2) Thông tin về đợt chào bán và chứng khoán chào bán bao gồm điều kiện chào bán, các yếu tố rủi ro, dự kiến kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của năm gần nhất sau khi phát hành chứng khoán, phương án phát hành và phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán.

(3) Báo cáo tài chính được kiểm toán hai năm gần nhất.

Bản cáo bạch là tài liệu quan trọng để nhà đầu tư đánh giá về các cơ hội và rủi ro khi đầu tư vào chứng khoán sắp phát hành.

Về mặt pháp lý, đây là một cam kết bán hàng từ doanh nghiệp. Tuy nhiên, vì trên thực tế là một tài liệu bán hàng nên nhiều doanh nghiệp có thể dùng các “kỹ xảo” tô hồng thực tế và nhà đầu tư sẽ cần phải đánh giá kỹ các thông tin cung cấp trước khi ra quyết định mua cổ phiếu.

Các tổ chức phân tích (công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, tổ chức phân tích độc lập) thông thường sẽ có báo cáo phân tích riêng về đợt chào bán chứng khoán của doanh nghiệp, cung cấp một nguồn tham khảo độc lập cho nhà đầu tư.

Bản cáo bạch được cung cấp tại doanh nghiệp phát hành, công ty chứng khoán tư vấn, bảo lãnh phát hành… Với sự phát triển của internet, việc tiếp cận bản cáo bạch cũng như các thông tin khác trở nên dễ dàng hơn trước đây rất nhiều.

Investar