Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Báo cáo Tích hợp (Integrated Report) là gì?

Báo cáo Tích hợp (Integrated Report) là gì?

Báo cáo Tích hợp có ích cho tất cả các bên liên quan có quan tâm đến khả năng tạo ra giá trị theo thời gian của tổ chức.

Khái niệm Báo cáo Tích hợp

Báo cáo Tích hợp là phương thức truyền thông súc tích về cách thức mà chiến lược, công tác quản trị, tình hình hoạt động và triển vọng của tổ chức dẫn đến việc tạo ra giá trị trong ngắn, trung và dài hạn, đặt trong bối cảnh môi trường bên ngoài mà tổ chức chịu chi phối.

Báo cáo Tích hợp giải thích làm thế nào một tổ chức tạo ra giá trị theo thời gian. Giá trị không chỉ được tạo ra một cách đơn thuần bởi hoặc trong một tổ chức. Mà nó (1) Chịu ảnh hưởng của môi trường bên ngoài, (2) Được tạo ra thông qua mối quan hệ với các bên liên quan, (3) Phụ thuộc vào nhiều nguồn lực khác nhau.

Báo cáo Tích hợp, do đó, cung cấp góc nhìn chuyên sâu về:

  • Môi trường bên ngoài có ảnh hưởng tới tổ chức.
  • Các nguồn lực và mối quan hệ mà tổ chức sử dụng và có ảnh hưởng, gồm: tài chính, sản xuất, trí tuệ, con người, xã hội và mối quan hệ, và tự nhiên.
  • Làm thế nào để tổ chức tương tác với môi trường bên ngoài và các nguồn vốn để tạo ra giá trị trong ngắn, trung và dài hạn.

Tạo giá trị cho tổ chức và những bên khác

Giá trị tạo ra theo thời gian thể hiện ở sự gia tăng, suy giảm hoặc chuyển đổi của các nguồn vốn do các hoạt động kinh doanh và đầu ra của tổ chức. Giá trị đó có hai khía cạnh liên quan đến nhau – giá trị tạo ra cho:

  • Chính bản thân tổ chức, giúp tạo ra lợi nhuận tài chính cho các bên cung cấp vốn tài chính.
  • Những bên khác (ví dụ, các bên liên quan hay toàn thể xã hội).

Các bên cung cấp vốn tài chính quan tâm đến giá trị mà một tổ chức tạo ra cho chính nó. Họ cũng quan tâm đến giá trị tổ chức tạo ra cho những bên khác nếu điều đó có ảnh hưởng đến khả năng tạo ra giá trị cho chính tổ chức, hoặc có liên quan đến mục tiêu đã đề ra của tổ chức (ví dụ, một mục đích xã hội cụ thể) mà có thể ảnh hưởng đến những đánh giá của họ.

Báo cáo Tích hợp có ích cho tất cả các bên liên quan có quan tâm đến khả năng tạo ra giá trị theo thời gian của tổ chức, bao gồm nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, đối tác kinh doanh, cộng đồng địa phương, các nhà lập pháp, nhà quản lý và các nhà hoạch định chính sách.

Nguồn: Khung hướng dẫn Báo cáo Tích hợp Quốc tế (Bản dịch tiếng Việt của Investar Research & Advisory)

Investar Staff