Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Báo cáo Thường niên (Annual Report) là gì?

q

Báo cáo Thường niên (Annual Report) là gì?

Báo cáo thường niên (Annual Report) là tài liệu quan trọng được doanh nghiệp lập hàng năm để truyền tải thông tin về quản trị, hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính cũng như các khía cạnh khác của doanh nghiệp trong một năm qua và định hướng, chiến lược trong thời gian tới.

Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp niêm yết, đầu tư rất nghiêm túc cho Báo cáo thường niên từ khâu nội dung, thiết kế cho đến in ấn, bởi vì tài liệu quan trọng này là công cụ giúp tiếp cận nhiều bên có lợi ích liên quan (stakeholder) của doanh nghiệp. Trong đó, độc giả đáng chú ý gồm có: cổ đông hiện tại và tiềm năng, khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên và cả cộng đồng doanh nghiệp/ngành v.v…

Khi nào phải nộp Báo cáo thường niên?

Theo Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính, công ty đại chúng phải lập Báo cáo thường niên và công bố thông tin về Báo cáo thường niên chậm nhất là hai mươi (20) ngày sau khi công bố Báo cáo tài chính năm được kiểm toán.

Việc công bố thông tin phải được thực hiện trên các ấn phẩm, trang thông tin điện tử của công ty đại chúng, phương tiện công bố thông tin của UBCKNN, SGDCK (trường hợp là tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch) và lưu trữ bằng văn bản và dữ liệu điện tử ít nhất mười (10) năm tiếp theo tại trụ sở chính của công ty để nhà đầu tư tham khảo.

Thông tin tài chính trong Báo cáo thường niên phải phù hợp với Báo cáo tài chính năm được kiểm toán.

Nội dung của Báo cáo thường niên

Cũng theo Thông tư 52 của Bộ Tài chính, Báo cáo thường niên phải bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

  • Thông tin chung về doanh nghiệp: Thông tin khái quát, Quá trình hình thành và phát triển, Ngành nghề và địa bàn kinh doanh, Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý, Định hướng phát triển, Các rủi ro.
  • Tình hình hoạt động trong năm: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổ chức và nhân sự, Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án, Tình hình tài chính, Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.
  • Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty): Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Tình hình tài chính, Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý, Kế hoạch phát triển trong tương lai, Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có).
  • Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty: Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty, Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.
  • Quản trị công ty: Hội đồng quản trị và các hoạt động trong năm, Ban Kiểm soát và các hoạt động trong năm, Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.
  • Báo cáo tài chính: Ý kiến kiểm toán và Báo cáo tài chính được kiểm toán.

 

 

Investar là đơn vị tư vấn nội dung, chủ đề, thiết kế , in ấn Báo cáo thường niên (Annual Report) và Báo cáo Phát triển Bền vững (Sustainability Report) hàng đầu tại Việt Nam. Khách hàng của chúng tôi là những doanh nghiệp niêm yết đầu ngành trong các lĩnh vực tài chính – chứng khoán – ngân hàng, xây dựng – bất động sản, công nghiệp v.v…

Nhóm thực hiện của Investar cung cấp giải pháp Báo cáo thường niên (Annual Report) và Báo cáo Phát triển Bền vững (Sustainability Report) cho khách hàng bằng 20 năm kinh nghiệm thực tiễn trên thị trường tài chính, kiểm toán, đầu tư, truyền thông – dịch vụ marketing.

Để có thêm thông tin về dịch vụ Báo cáo thường niên, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

 

INVESTAR RESEARCH & ADVISORY

Investar Staff